AVG | Veelgestelde vragen over de AVG

  • 22 apr
  • Community manager KIA
  • ·
  • Aangepast 20 jun
  • 79
  • 1
Community manager KIA
KIA Index

Veelgestelde vragen en antwoorden over openbaarheid en privacybescherming bij archiefinstellingen. Deze vragen en antwoorden zijn gericht op zowel archiefinstellingen die onder de Archiefwet vallen als instellingen die daar niet onder vallen.

Deze vragen en antwoorden zijn specifiek op de taakuitvoering van archiefinstellingen gericht. Voor een introductie op de Europese privacyverordening AVG en de algemene verplichtingen die daaruit voor alle instellingen voortvloeien zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer en reacties

De werkgroep AVG zal deze Vragen en antwoorden zonodig aanpassen aan ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie.
De werkgroep is benieuwd naar je ervaringen met dit onderwerp en ontvangt graag commentaar en aanvullingen op deze Vragen en antwoorden. Ook zijn nieuwe casus uit de praktijk welkom.
De werkgroep houdt zich wel het recht voor om wijzigingen en aanvullingen al dan niet te plaatsen.
Stuur je reacties in aan: kia@nationaalarchief.nl

Auteursrecht

Op deze tekst is de CC BY-SA 4.0 licentie van Creative Commons van toepassing.
Dit houdt in, dat iedereen vrij is de inhoud te delen en te bewerken voor alle doeleinden onder de voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

  • Gelijk Delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Logo van de Creative Commons licentie CC BY SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl

Werkgroep AVG
Subwerkgroep Archiefinstellingen
Maart 2021