Omgevingswet, handreiking DUTO informatieketens

 • dec 2021
 • Joost van Koutrik
 • ·
 • Aangepast 11 jul
 • 66
 • Community manager KIA
Joost van Koutrik
KIA Index
 • Community manager KIA

De handreiking 'Duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet' is samen met een fact sheet in november 2021 beschikbaar gemaakt via het Informatieplatform Leefomgeving (IPLO) en wordt ook daar doorontwikkeld. Deze handreiking bevat een groot aantal verwijzingen naar bronnen en instrumenten die decentrale overheden kunnen (of moeten) gebruiken om duurzame toegankelijkheid in te richten in hun informatiehuishouding onder de Omgevingswet. Naast de online bronnen waar de handreiking al naar verwijst, biedt het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden deze pagina aan. Hier vindt u materiaal dat het projectteam voor de handreiking heeft ontwikkeld en dat u naar believen kunt hergebruiken. Ook worden nuttige voorbeelden van decentrale overheden en regiosamenwerkingen via deze pagina beschikbaar gesteld.

Hoe werkt het?

Deze pagina verwijst u naar een aantal subpagina's: daar gaat u het bronmateriaal vinden als u klikt op 'Toon documenten'. De meeste bronbestanden vindt u geordend op datum (jaar-maand-dag). Bij elke categorie bronnen vindt u een korte toelichting.
De DUTO-TODO deelaspecten staan nog niet allemaal vermeld: voor een aantal zijn nog geen bronnen beschikbaar. Als bronnen beschikbaar komen voor een deelaspect, dan wordt ook dat deelaspect toegevoegd aan de onderstaande lijst.

Heeft u zelf een goed voorbeeld?

Heeft u in voorbereiding op de Omgevingswet zelf voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zoals een presentatie, quick reference card of fact sheet? Of heeft u een analyse opgesteld, of een ordeningsplan, een metadata-ontwerp, een implementatieplan? En wilt u uw voorbeeld delen met vakgenoten? Daar is KIA voor! Stuur uw voorbeeld graag met een korte toelichting naar het kernteam via kia@nationaalarchief.nl

1. Voorlichtingsmateriaal voor hergebruik

Onder deze links vindt u presentaties en ander voorlichtingsmateriaal om zelf kennis van te nemen, maar dat u ook naar believen kunt downloaden en hergebruiken. Het gaat om voorlichting rond de publicatie van de handreiking en voorlichting in regio's waar interbestuurlijke samenwerkingsverbanden zijn ingericht voor de Omgevingswet.

Voorlichtingsmateriaal van het projectteam
Voorlichting gegeven door het projectteam voor overleggroepen en samenwerkingsverbanden. U kunt dit materiaal vrij hergebruiken. Van een paar presentaties is ook de opname beschikbaar. U gaat hierin het volgende materiaal vinden, geordend op datum:

 • 17 september 2020: themabijeenkomst 'Archivering en de Omgevingswet' van Provero, en presentatie voor het Provero Congres 2020.

 • 14 januari 2021: Discussiepresentatie voor het VNG-netwerk Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

 • 9 maart 2021: themasessie 'Archivering en DSO' bij het spreekuur van Aan de slag met de Omgevingswet. Opname vindt u hier.

 • 20 mei 2021: voorlichting voor de IPO Vakgroep DUTO en de Kring van Provinciearchivarissen.

 • 9 september 2021: voorlichting voor de IPO Vakgroep PPA (informatiearchitecten).

 • 4 november 2021: voorlichting voor het regionaal informatiebeheeroverleg Leiden en omstreken.

 • 8 november 2021: presentatie voor de vierde Week van Grip op Informatie. Opname vindt u hier.

 • 13 januari 2022: presentatie voor overlegplatform Diwanet (Unie van Waterschappen). [Opname wordt nog toegevoegd]

 • 20 mei 2022: presentatie voor Overleg managers collectie van de regionale historische centra (RHC's).

Voorlichtingsmateriaal uit samenwerkende regio's
Voorlichting gegeven door decentrale overheden zelf, intern of in regioverband. U gaat hierin het volgende materiaal vinden, geordend op datum:

 • Waterland: Workshop van het Waterlands Archief voor de regio Waterland op 11 november 2021, met een presentatie en een werkopdracht.

 • Utrecht: Van de Regiosamenwerking Omgevingswet Utrecht zijn opnamen en gebruikt materiaal van een aantal voorlichtingssessies beschikbaar via de bovenstaande link, op datum:
  24 juni 2021: deelprogramma voor de Regiosamenwerking Omgevingswet Utrecht op 24 juni 2021. Opname vindt u hier.
  20 januari 2022: verdiepende sessie van de Regiosamenwerking Omgevingswet Utrecht met de 'buikpijn' van provincie, gemeente, waterschap, veiligheidsregio, omgevingsdienst en archiefdienst. [Opnames wordt nog toegevoegd]
  6 en 21 april 2022: presentaties over de regionale Samenwerkovereenkomst (SOK). In deze SOK zijn ook afspraken opgenomen over 'Informatiehuishouding en archief'.
  19 mei 2022: webinar DUTO met o.a. analyses van omgevingsplanprocessen en uitleg voor regievoerders over de samenwerkingsafspraken Informatiehuishouding en archief. [Opname wordt nog toegevoegd]
  15 oktober 2022: webinar DUTO over de gevolgen van de regionale werkafspraken voor archief en informatiehuishouding. [Opname van de wrap-up wordt nog toegevoegd]
  9 maart 2023: webinar DUTO over het dossier afspraken en procedures (DAP) voor informatiehuishouding: wat hebben we van elkaar nodig, wat is er al beschikbaar en hoe brengen we dit samen in duidelijke afspraken? [Opname wordt nog toegevoegd]
  9 mei 2023: online vragenuur van de Regiosamenwerking over het model-DAP advies van gemeente Zeist. Presentaties, advies en metadata-mapping staan in de map voor hergebruik. Opname vindt u hier.
  4 juli 2023: online vragenuur van de Regiosamenwerking, met vragen en antwoorden over o.a. belang van vindbare bodembestanden (omgevingsdienst), controle-afspraken in werkprocessen, afspraken met de veiligheidsregio en vorderingen model-DAP. Geen bestanden, maar opname vindt u hier.
  14 september 2023: Regiodag met uitleg over controle-afspraken in werkprocessen en Rx.Mission bij gemeente Stichtse Vecht, en afspraken tussen de veiligheidsregio en gemeente Nieuwegein over wederzijdse volledigheid van zaakdossiers. Geen opname, wel presentatie over de veiligheidsregio.
  13 november 2023: Regiodag met een toelichting op het model-DAP van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en toepassing in de praktijk (verzoeken, metadata, samenwerkfunctionaliteit en standaarden). Geen opname, wel presentaties en het model-DAP 2024.
  28 maart 2024: uitleg van de Regiosamenwerking en de RUD Utrecht bij de themasessie van Provero over de samenwerkafspraken en het model-DAP, en bronnen over informatiebeheer en DUTO bij planprocessen. Er is een opname van deze themasessie, die kunt u opvragen bij Provero.

2. Werkmateriaal van Aan de slag met de Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet was het interbestuurlijke programma waarin voorbereidingen op de Omgevingswet werden getroffen. Hieruit is ook nog werkmateriaal beschikbaar voor hergebruik.

Materiaal Werkplaats DUTO Aan de slag met de Omgevingswet (2022)
In het eerste en tweede kwartaal van 2022 is aan de hand van de handreiking een Werkplaats van Aan de slag met de Omgevingswet georganiseerd speciaal gericht op duurzame toegankelijkheid. Op deze subpagina vindt u de bestanden die in deze werkplaats zijn gebruikt, zodat u die kunt hergebruiken.
In dit artikel van digitaal magazine Kwartslag vindt u de achtergrond en producten van de werkplaats samengevat. Over deze werkplaats zijn de volgende presentaties gegeven, waarvan u het materiaal ook in de map vindt:
- Op 30 juni 2022 een 'lessons learned' presentatie voor Aan de slag met de Omgevingswet. De opname daarvan kunt u hier terugkijken.
- Op 31 augustus 2022 een Summer School voor Grip op Informatie van VNG Realisatie. Opname vindt u hier.

3. Instrumenten per DUTO-TODO deelaspect van de handreiking

De DUTO-TODO checklist in bijlage 3 van de handreiking is opgebouwd uit een aantal deelaspecten die overeenkomen met de DUTO-eisen. Via de onderstaande links vindt u per deelaspect handige hulp- en kennismiddelen die door de auteurs beschikbaar zijn gesteld. Heeft u zelf zo'n middel gemaakt? Dan maken we die ook graag hier beschikbaar voor anderen.

DUTO-TODO deelaspect B1: Verantwoordelijkheden en interbestuurlijke afspraken
Hierin vindt u:

 • Dossiers afspraken en procedures van 2020 tussen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de gemeente Lopik en provincie Utrecht.

 • Praktijkvoorbeeld samenwerkingsafspraken van programma Aan de slag en regio Utrecht (januari 2022); zie hierin onderwerpen 14, 15 en 16. Verdere toelichting vindt u ook op de pagina Regionale samenwerking op IPLO.

DUTO-TODO deelaspect B2: Volledigheid
Hierin vindt u:

 • Procesbeschrijving van Aan de slag voor archivering van informatieobjecten in het werkproces Toepasbare regels (juli 2023). Daarover is ook een webinar georganiseerd in november 2023, de opname daarvan vindt u via deze pagina op IPLO.

DUTO-TODO deelaspect B9: Programmatuur
Hierin vindt u:

 • Presentatie tijdens de Leveranciersdag van de Tactische Beheer Organisatie (TBO) Omgevingswet van het Kadaster op 26 maart 2024. Deze sessie van de VNG stond in het teken van de functionaliteiten in programmatuur en proces voor archivering van omgevingsplannen.