Over de Wet Open Overheid

  • 19 jun
  • Community manager KIA
  • 34
Community manager KIA
Wet open overheid
  • Alle leden mogen wijzigen

Op 5 oktober 2021 is het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft als doel overheden en semioverheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen.

De kern van de wet is tweeledig. Ten eerste verplicht de wet overheidsorganisaties documenten in de volgende 17 categorieën actief openbaar te maken:

1. wetten en andere algemeen verbindende voorschriften
2. overige besluiten van algemene strekking 3. ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, inclusief de adviesaanvraag
4. inzicht in organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen
5. de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend
6. bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter behandeling ingekomen stukken
7. vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der StatenGeneraal
8. vergaderstukken en verslagen van de vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden
9. agenda’s en besluitenlijsten van de hoogste bestuurlijke organen van openbare lichamen 10. adviezen
11. convenanten
12. jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen
13. verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking; 14. Woo-verzoeken, -besluiten en verstrekte informatie
15. onderzoeksrapporten
16. beschikkingen
17. klachtoordelen

Naast de actieve openbaarmaking blijft de passieve openbaarmaking natuurlijk ook van belang.

Ten tweede verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. Hiermee is een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid, de Memorie van Toelichting noemt een mogelijke termijn van acht jaar.

Trefwoorden